Publications from Geiger, L.

Barisch, M.*; Berg, S.; Brodt, A.; Geiger, L.; Gerpott, T.; Gutscher, A.*; Hubig, C.; Kühlewind, M.*; Kühn, P.J.*; Siemoneit, O.: Aspekte der Abrechenbarkeit und Bepreisung kontextbezogener Systeme. Report, SFB 627 Bericht Nr. 2010/03, Stuttgart, February 2010. [Show full record] / Download [PDF]

Becker, S.; Blessing, A.; Dürr, F.; Geiger, L.; Großmann, M.; Gutscher, A.*; Häussermann, K.; Heesen, J.; Käppeler, U.-P.; Lange, R.; Peter, M.; Siemoneit, O.; Weinschrott, H.; Zweigle, O.; Levi, P.; Rothermel, K.: Reference Model for the Quality of Context Information. Report, SFB 627 Bericht Nr. 2010/02, Stuttgart, February 2010. [Show full record] / Download [PDF]